1 Home > 2 GPC

1 TOEPASSELIJKHEID
1.1  Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Johnson & Johnson Consumer B.V., hierna te noemen: "de verkoper'' enerzijds, en (i) zijn al dan niet beoogde wederpartij, (ii) alle groepsvennootschappen van de wederpartij en (iii) zijn en hun afnemers en franchisenemers, hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen: "de koper" anderzijds.

1.2  De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, waarnaar door de koper op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt ook hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3  Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen tussen partijen. Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar “schriftelijk”, dan behelst dat tevens elektronische communicatie zoals e-mail tenzij verkoper stelt dat deze door hem niet is ontvangen en/of niet door hem is verzonden.

2 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

2.1  Alle offertes en aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd. Indien deze een termijn voor aanvaarding bevatten, houdt dit uitsluitend in dat de offerte of aanbieding van verkoper na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.

2.2  Alle offertes en aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, onder meer gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3  Een overeenkomst tussen de verkoper en de koper (welke dan tevens deze algemene voorwaarden omvat) komt tot stand uitsluitend na schriftelijke bevestiging door de verkoper van de opdracht dan wel door een begin van uitvoering van de opdracht door de verkoper. Verkoper is bevoegd en gerechtigd iedere communicatie in iedere vorm van de zijde van de koper, te aanvaarden als communicatie van de koper, ook al geschiedt die communicatie door een persoon die statutair of anderszins niet bevoegd is om koper te binden. Indien de directie van één partij vallend onder de in artikel 1.1 opgenomen definitie van koper, tevens deel uitmaakt van de directie van een andere partij vallend onder de definitie van koper, dan vormt zulks een bevestiging van de rechtstreekse binding van die andere partij aan (onder meer) deze algemene voorwaarden. Aanvaarding van enige levering door koper of betaling van enige koopprijs door koper behelst en impliceert de aanvaarding van de integrale toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.4  Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen orderbevestiging is verzonden, wordt naast het aanvangen van de opdracht door verkoper, de door verkoper verzonden factuur tevens beschouwd als orderbevestiging.

2.5  Indien de opdrachtbevestiging van verkoper afwijkt van de door de koper mondeling of schriftelijk gegeven opdracht, wordt de koper geacht dit afwijkende aanbod aanvaard te hebben met en door de ontvangst van de levering.

3 PRIJZEN
3.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen zoals deze door verkoper zijn vastgesteld. Laatstelijk in de prijslijst(en) genoemde prijzen en alle prijzen die openbaar zijn gemaakt of in de openbaarheid komen, zijn altijd onder voorbehoud.

3.2  Alle prijzen die verkoper specifiek aan koper aanbiedt of in rekening brengt zijn altijd zonder BTW en andere belastingen en heffingen (ongeacht of deze zijn of worden geheven of doorbelast aan verkoper door Nederlandse of buitenlandse overheden of leveranciers van verkoper) en exclusief alle andere kosten en heffingen die bijvoorbeeld verbonden zijn aan transport, import, opslag, export of verzekering.

3.3  Indien na de datum van de offerte of aanbieding van de verkoper een of meer kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, dan is de verkoper gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Indien dit leidt tot een prijsverhoging van 10% of meer, dan is de koper gerechtigd, tot het moment waarop de koper geacht kan worden de levering te hebben ontvangen, schriftelijk te verlangen dat de prijs zonder de hierboven genoemde verhoging, in rekening wordt gebracht. Indien verkoper daarmee niet akkoord gaat, is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden zonder dat enige partij tot enige schadevergoeding is gehouden.

3.4  Voor zover door de verkoper weder(advies)verkoopprijzen zijn gepubliceerd, gelden die slechts als adviesprijzen voor deze producten.

3.5  Verkoper zal bestellingen met een totale tegenwaarde van lager dan € 500,-- te vermeerderen met BTW per distributiecentrum van verkoper, niet in behandeling nemen.

4 BETALING

4.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling door de koper plaats te vinden binnen éénentwintig (21) kalenderdagen na de factuurdatum en op door de verkoper aangegeven wijze. Tussenliggende weekends, vakanties, feestdagen etc. zijn geen reden voor verlenging van voornoemde termijn.

4.2  Betaling door de koper dient uitsluitend te geschieden in Euro's of in de andere valuta als voorgeschreven door verkoper.

4.3  Betaling door de koper dient te geschieden zonder korting, opschorting, eigen-beslag of verrekening door de koper.

4.4  Betalingen van de koper worden in mindering gebracht op de door de verkoper aan te wijzen schulden van de koper, ondanks eventuele andersluidende aanwijzing aan de zijde van koper.

4.5  In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de koper, onverminderd de overige rechten van de verkoper, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van algehele voldoening de wettelijke handelsrente op handelstransacties verschuldigd te vermeerderen met 2% per jaar. Door enige overschrijding van enige betalingstermijn of enige andere niet of niet tijdige nakoming door koper, worden alle nog niet (geheel) betaalde facturen terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in. Verkoper is tevens gerechtigd alle leveringen aan de koper op te schorten totdat al hetgeen opeisbaar is geworden door de koper is betaald, en is tevens gerechtigd alle maatregelen te nemen die nodig of dienstbaar zijn aan de bescherming van zijn belangen.

4.6  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die de verkoper maakt als gevolg van het niet althans niet tijdig nakomen door de koper komen ten laste van de koper. Voor de buitengerechtelijke kosten is de koper minimaal 15% van het factuurbedrag verschuldigd.

4.7  Eventuele aanspraken van koper jegens verkoper – op grond van door verkoper aan koper te betalen bonussen of vergoedingen, restituties of andere betalingen – ontstaan eerst zodra koper aan alle opeisbare en niet-opeisbare verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan en daarbij eveneens aannemelijk is dat koper niet tekort zal schieten in de nakoming van enige toekomstige verbintenis jegens verkoper. Onder aanspraken (van koper) in dit artikellid worden niet alleen verstaan aanspraken tot voldoening van giraal of chartaal geld, doch ook de voldoening aan enige andere huidige of toekomstige verbintenis (door verkoper) op grond van enige andere rechtsverhouding.

5 AFLEVERING EN EIGENDOM
5.1  Overeengekomen aflevertijden gelden als vrijblijvende indicatie en niet als fatale termijn tenzij verkoper desgevraagd vooraf schriftelijk heeft bevestigd dat dit anders is.

5.2  De verkoper is gerechtigd om de door hem te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.

5.3  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt aflevering af fabriek (Ex Works, Incoterms) aan het adres van de verkoper te Amersfoort of enige andere opslag van verkoper. Koper en verkoper komen evenwel overeen dat koper niet gerechtigd is zelfstandig orders of bestellingen af te halen bij de magazijnen of distributiecentra van verkoper en zal voor het transport verkoper (voor risico van koper) inschakelen. De omstandigheid dat in communicatie, facturen, orderbevestigingen of voorwaarden wordt gesproken over (bijvoorbeeld) levering of aflevering laat het volgende onverlet. Koper en verkoper komen hierbij overeen dat alle goederen die door verkoper aan koper worden geleverd eigendom zijn en eigendom blijven van verkoper tot het moment waarop koper definitief en volledig tot girale betaling is overgegaan van: alle vergoedingen die kwalificeren als tegenprestatie voor de door verkoper geleverde en te leveren goederen, de daarvoor verrichtte en te verrichtten werkzaamheden alsmede alle vorderingen die voortvloeien uit het tekortschieten door koper in de nakoming van voornoemde overeenkomsten.

5.4  Het risico van verlies of diefstal dan wel schade aan de producten gaat bij aflevering door de verkoper over op de koper.

5.5  Indien levering op verzoek van de koper plaatsvindt binnen een kortere termijn dan is overeengekomen, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de koper. De verkoper zal op verzoek van de koper een specificatie van die kosten aan de koper doen toekomen.

5.6  De koper draagt zorg voor de betaling van alle kosten, waaronder begrepen het vervoer en de verzekering van de door koper bestelde producten, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Het is aan verkoper om te bepalen of de kosten van transport zijn begrepen in de koopprijs van de producten.

5.7  Door de verkoper aan de koper eventueel voor verkoop, reclame en vervoer ter beschikking gestelde materialen dient de koper aan de verkoper op diens eerste verzoek onbeschadigd te retourneren. Tenzij verkoper dit anders aangeeft, verblijft verpakkingsmateriaal bij koper en draagt koper ook de lasten die daarmee verband houden.

5.8  De koper is verplicht de door de verkoper gegeven voorschriften inzake de wijze van vervoer, opslag en behandeling van de afgeleverde producten en verpakkingsmateriaal strikt in acht te nemen en alle hiermee verband houdende aanwijzingen van de verkoper op te volgen. De koper verleent de verkoper ter controle van de naleving van de door de verkoper gegeven voorschriften en aanwijzingen reeds nu onherroepelijk toestemming en voor zover nodig machtiging om daartoe bij de koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Tevens wordt door koper hierbij onherroepelijk aan verkoper zowel toestemming als volmacht verleend om de eigendommen van verkoper zowel juridisch als feitelijk (zulks ook met het oog op het eigendomsvoorbehoud in artikel 5.3) te revindiceren.

5.9  Door de verkoper aan de koper ter beschikking gestelde monsters mogen nimmer door laatstgenoemde aan derden worden verkocht of voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor de verkoper deze aan de koper heeft verstrekt.

6 DOORVERKOOP
6.1  De van de verkoper betrokken producten mogen door de koper slechts worden doorverkocht in de originele en onbeschadigde verpakking en zonder enige wetsbepaling te schenden. De doorverkoop geschiedt evenwel onder handhaving van de exclusieve eigendom van verkoper.

6.2  In het geval van geoorloofde doorverkoop is de koper gehouden om aan zijn afnemer(s) de in dit artikel bedoelde verplichtingen (inclusief deze) op te leggen ten bate van verkoper.

7 RECALL
7.1  De verkoper heeft te allen tijde het recht om, om welke reden dan ook en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de aan koper geleverde producten op zijn kosten terug te nemen tegen gelijktijdige creditering of terugbetaling van de daardoor verschuldigde koopprijs. De koper verplicht zich aan een dergelijke terugname zijn volledige medewerking te verlenen en alle hiermee verband houdende instructies van de verkoper onmiddellijk op te volgen.

7.2  De koper dient te allen tijde - indien noodzakelijk - aan de verkoper aan te kunnen tonen aan wie hij welke producten heeft doorverkocht en geleverd. De koper is verplicht alle informatie die hem bereikt omtrent het gebruik van de producten door de eindgebruiker onverwijld aan de verkoper te melden.

7.3  In geval van een in artikel 7.1 beschreven terugname door de verkoper zal de koper zich tevens naar beste kunnen inzetten om de aan derden doorgeleverde producten zo spoedig mogelijk te (doen) retourneren aan de verkoper en alle andere maatregelen te nemen die tot bescherming kunnen dienen van deze eventuele opvolgende kopers en (eind)gebruikers.

8 VERGUNNINGEN

De koper dient in verband met de aan hem door de verkoper te leveren en geleverde goederen te allen tijde in het bezit te zijn van de vereiste vergunningen en zich te allen tijde te houden aan de ter zake bestaande wettelijke voorschriften en de onder de vergunningen gestelde voorwaarden, inclusief doch niet beperkt tot die ten aanzien van veiligheid, transport, opslag en verkoop van de producten.

9 GARANTIE
9.1  De verkoper staat ervoor in dat de door hem geleverde producten op het tijdstip van aflevering, en – voor wat betreft steriele producten – tot aan de op de verpakking vermelde expiratiedatum, de kwaliteit bezitten die voor normaal gebruik (dat wil zeggen: overeenkomstig hetgeen waarvoor het product is geproduceerd) nodig is.

9.2  De verkoper garandeert (evenwel) nimmer de afwezigheid van gebreken die een gevolg zijn van de naleving van enig dwingendrechtelijk overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de in de geleverde producten toegepaste grondstoffen of materialen. Evenmin garandeert de verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dat de producten geschikt zijn voor een ongebruikelijk doel waarvoor de koper of zijn afnemers deze wenst te bestemmen, ongeacht of de koper dit doel aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.

9.3  De koper zal in geen geval enige aanspraak tegen de verkoper kunnen doen gelden, nadat (een gedeelte van) de geleverde producten zijn bewerkt of verwerkt of gerepareerd door koper of opvolgende verkrijgers en evenmin wanneer de producten niet in overeenstemming met de door de verkoper verstrekte gebruiksinstructies zijn gebruikt of met de bewaar- of vervoerinstructies zijn bewaard of vervoerd.

9.4  Algemene aanduidingen, beschrijvingen en aanprijzingen van de door de verkoper te leveren producten, zoals opgenomen in brochures, prijslijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en/of garantieaanduiding.

9.5  Het in dit artikel bepaalde laat de eventuele wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen onverlet jegens de specifieke partij ten behoeve van wie die dwingendrechtelijke wetsbepaling is opgenomen.

10 RECLAME
10.1  De koper is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Bij constatering van een gebrek en een tekortschietende of anderszins afwijkende hoeveelheid dient de koper de verkoper daarvan onverwijld na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. lndien de koper de bovenbedoelde kennisgeving niet zo spoedig mogelijk, althans terstond nadat een constatering van een tekortkoming eerst redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd aan verkoper communiceert, wordt de koper geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit en/of hoeveelheid van) de geleverde producten en vervallen de rechten van koper ter zake. Indien er sprake is van een levering van een grotere hoeveelheid dan overeengekomen, dan blijft verkoper gerechtigd dit meerdere in rekening te brengen.

10.2  Een reclame en eveneens een verondersteld aanwezig zijn van enige reclame-grond zoals bedoeld in dit artikel laat betalingsverplichtingen en de overige verplichtingen van de koper onverlet.

10.3  lndien een reclame zoals bedoeld in dit artikel door de verkoper gegrond wordt bevonden, is de verkoper slechts gehouden om het eventueel ontbrekende alsnog te leveren, de geleverde onjuiste producten waarop de reclame betrekking heeft te vervangen of de prijs aan de koper terug te betalen tegen teruglevering van de producten, onbeschadigd en in ongeopende verpakkingen, zulks ter keuze van de verkoper. De koper is gehouden om de instructies van de verkoper betreffende de opslag of het retourneren van de te vervangen producten op te volgen.

11 INTELLECTUELE EIGENDOM
11.1  Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraken komen intellectuele eigendomsrechten en andere aanspraken op merken, modellen, ontwerpen, tekeningen, receptuur en dergelijke uitsluitend toe aan de verkoper en/of zijn leveranciers. Koper aanvaardt hierbij onherroepelijk de bevoegdheid van verkoper om terzake ook voor de leveranciers van verkoper in rechte en buiten rechte op te komen.

11.2  lngeval een opdracht wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, receptuur, specificaties of aanwijzingen, door of namens de koper verstrekt, vrijwaart de koper de verkoper tegen alle aanspraken verband houdende met gestelde inbreuken op know how, receptuur en alle rechten van intellectuele eigendom van derden.

11.3  lndien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen de verkoper onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door de verkoper geleverd product inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van een derde, zal de verkoper te harer keuze het betrokken product vervangen door een product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of de koper de voor dat product betaalde prijs terugbetalen, indien van toepassing verminderd met een redelijke afschrijving.

11.4  In geval van vervanging of terugbetaling komt de verkoper het recht toe daaraan de voorwaarde van teruglevering van de oorspronkelijk geleverde producten, ongeopend, in de verpakking, te verbinden.

11.5  Op de verkoper rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het derde lid van dit artikel vermelde vervangings-, verwervings-, of terugbetalingsverplichting naar keus van de verkoper.

12 AANSPRAKELlJKHEID EN VRIJWARING

12.1  Ofschoon de productinformatie en gebruiksinstructies met zorg zijn samengesteld, is de verkoper niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid ervan, en is koper verplicht deze zelf te controleren en eventuele onduidelijkheden of ontbrekende gegevens bij de verkoper schriftelijk na te vragen.

12.2  De verkoper staat er voor in dat producten van verkoper gedurende twaalf (12) maanden na aflevering of tot aan de eerdere houdbaarheidsdatum in hun chemische samenstelling vrij zullen zijn van gebreken onder de voorwaarde dat deze producten met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld en de juiste procedures voor transport en opslag zijn gevolgd. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan heeft de verkoper de keuze over te gaan tot aflevering van het ontbrekende, herstel, vervanging of vergoeding van het afgeleverde, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 10. De verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, van welk aard dan ook, zoals gevolgschade, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt, verlies van gegevens of winstderving – ten gevolge van non-conformiteit, klachten en retours van klanten of het slecht werken van de producten– en evenmin voor immateriële schade.

12.3  De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, voor zover deze het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de door de verkoper geleverde producten of enige handeling in strijd met de door de verkoper verstrekte productinformatie of gebruiksinstructies. De verkoper is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van ondergeschikten zoals bedoeld in artikel 6:170 BW, voor zover deze niet leidinggevend zijn, en andere personen zoals bedoeld in artikel 6:171 BW.

12.4  De verkoper is hooguit aansprakelijk voor een tekortkoming door derden (inclusief groepsmaatschappijen) indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die derde is verhaald. De koper laat de verkoper de vrije hand bij het aanvaarden van beperkingen in de aansprakelijkheid van derden namens de koper.

12.5  De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door de koper aan te tonen – opzet of bewuste roekeloosheid van de verkoper en/of van zijn tot de directie en/of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen de verkoper en koper gesloten overeenkomst. De aansprakelijkheid van de verkoper zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van de verkoper in het betreffende geval, plus het bedrag van het eigen risico dat door de verkoper dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen) in dat geval.

12.6  lndien, ongeacht de reden daarvoor, de verzekeraar niet tot uitkering overgaat uit hoofde van bovengenoemde verzekeringspolis(sen), of de aansprakelijkheid van de verkoper niet door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de betrokken zending (waarbij, in het geval een zending bestaat uit meerdere dozen, “de betrokken zending” hooguit 5 dozen omvat).

12.7  De verkoper bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van zijn ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen hij ingevolge de wet aansprakelijk is.

12.8  De koper vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van (een gebrek in) een product dat door de koper aan een derde is wederverkocht. Indien de verkoper desondanks aansprakelijk mocht worden gehouden, dan is het bepaalde in de vorige artikelleden onverminderd van toepassing. De verkoper heeft dan voor gehele door hem voldane bedrag terzake schadevergoeding en kosten recht van regres op koper, behoudens indien en voor zover de koper bewijst dat de schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door de door verkoper geleverde producten en deze schade niet is ontstaan door het handelen/nalaten van koper na aflevering door de verkoper.

12.9  De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid laten dwingendrechtelijke aansprakelijkheden of regresrechten in verband met consumentenclaims onverlet, indien en voor zover deze van rechtswege effectief zijn in de relatie tussen de consument en verkoper.

13 OVERMACHT
13.1  ledere verplichting van de verkoper tot nakoming van enige verbintenis jegens koper wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet, niet tijdig of niet behoorlijk mogelijk is.

13.2  Onder overmacht aan de zijde van verkoper worden onder meer verstaan, naast al hetgeen dat door de wet als overmacht wordt beschouwd, bedrijfsstoringen, in-, uit- en doorvoerverboden, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van toeleverancier(s) van de verkoper of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan de verkoper geleverde, het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht, bankencrisis, valutawijzigingen van meer dan 10%, staking door personeel van de verkoper of door personeel van anderen, veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen en overigens verder iedere gebeurtenis die zich redelijkerwijs aan de macht van de verkoper onttrekt, zoals –maar niet beperkt tot– overstroming, storm, natuur- en/of kernramp, oorlog en/of oorlogsdreiging.

13.3  Indien de nakoming door verkoper vanwege een situatie als bedoeld in het tweede lid van dit artikel langer dan drie (3) maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie (3) maanden zal duren, is elk van partijen bevoegd bij aangetekend schrijven te vorderen hetzij dat de overeenkomst op een later tijdstip alsnog wordt nagekomen, mits zulks niet later dan zes (6) maanden na het intreden van de tijdelijke onmogelijkheid geschiedt, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

14 ONTBINDING
14.1  Indien koper op enige wijze tekortschiet in de tijdige nakoming van enige verplichting jegens de andere partij, surseance van betaling of een pre-pack aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming(sactivitieiten) deels of geheel beëindigt, in geval van juridische fusie dan wel indien een deel van de feitelijke zeggenschap bij de koper (uiteindelijk) in andere handen komt of dreigt te komen waaronder tevens dient te worden verstaan een dreigend conservatoir of executoriaal beslag op de activa van koper, is koper zonder enige nadere sommatie in verzuim en is verkoper onverminderd de overige aan hem toekomende rechten, en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden.

14.2  Indien de verkoper op de voet van het in artikel 14.1 bepaalde de overeenkomst(en) ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van de verkoper, al hetgeen de koper aan de verkoper uit welken hoofde ook verschuldigd is of zal worden, in zijn geheel en onmiddellijk opeisbaar.

15 ZEKERHEIDSTELLING
15.1  De koper is verplicht om op eerste verzoek van de verkoper de door hem bestelde producten vooruit te betalen dan wel terstond genoegzame zekerheid te verstrekken en deze zo nodig aan te vullen voor de volledige nakoming van al kopers verplichtingen, in elke door de verkoper gewenste vorm.

15.2  Indien de koper binnen één (1) week na een dergelijk verzoek daaraan geen gevolg geeft wordt, onverminderd de overige rechten van de verkoper, al hetgeen de koper aan de verkoper uit welken hoofde ook is verschuldigd, ineens en in zijn geheel opeisbaar en zal de verkoper gerechtigd zijn de (verdere) uitvoering van enige opdracht onmiddellijk op te schorten.

16 TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER
16.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen de verkoper en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling inzake koop/verkoop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking contractueel kan worden uitgesloten.

16.2 De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen de verkoper en de koper.

17 CONVERSIE
Bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover zij in strijd mochten zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht. Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige (deel)bepalingen in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen verkoper en koper niet aan, en dan gelden tevens bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepalingen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. niet-afdwingbare bepaling benaderen. Vindt deze conversie niet van rechtswege plaats, dan zijn partijen verplicht hierover te onderhandelen en met terugwerkende kracht een rechtsgeldige bepaling vast te stellen.

18 NEDERLANDSE TEKST
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan.

19 DEPOT
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel , onder HR-nummer 18027271.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel vanaf 10 februari 2016 (HR-nummer: 18027271).